Delaney B. James Sports Photography | Llyod v Athletico 6-2-18 | Photo 1