Delaney B. James Sports Photography | St Doms v ABM 10-17-17 | Photo 1