Delaney B. James Sports Photography | Uruguay v Venezuela | Photo 1