Delaney B. James Sports Photography | St Doms v ABM 9-25-17 | Photo 1