Delaney B. James Sports Photography | St Doms v Mercy 10-23-17 | Photo 1